תקנון הועד של מוזס- MOSES FRIENDS

מבוא
הועד של רשת מוזס, להלן: " הועד" )הוקם ומנוהל על ידי רשת בי.בי.בי מסעדות בע"מ( להלן: "רשת
מוזס".
1. תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות מוזס המעוניינים להיות חברים
בועד, והכל בכפוף להוראות תקנון זה )להלן: "התקנון"(.
2. ההצטרפות לועד כפופה לתנאי התקנון שלהלן, וכפי שיתעדכן מעת לעת.
3. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים
בועד כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל לקוח המצטרף כחבר ועד אשר ימלא את
פריטיו האישיים באפליקציה ויחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה לרבות השינויים אשר
יחולו בו, על כל סעיפיו ו/או חלקיו, תוך שמתחייב להתעדכן בעצמו מעת לעת לעניין השינויים
שיחולו.
4. לחבר הועד או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ותוכנית
ההטבות או השינויים אשר יחולו בהם .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את
פעילות הועד של רשת מוזס בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לאמור בתקנון.
5. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.
6. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת באתר הרשמי של החברה בכתובת:
( www.mosesrest.co.il ( " אתר החברה" וכן במשרדי הנהלת החברה בכתובת: המחשב 3 , נתניה.
7. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.
החברות בועד של מוזס
8. הועד של מוזס הינו ועד דיגיטלי אשר מנוהל באמצעות אפליקציית מוזס ואת ההצטרפות, ההסרה ,
הפעילויות, קניית ההטבות וההתקשרות עם הרשת יוכל לבצע כל חבר דרך האפליקציה של חבר
ועד )להלן:" חבר ועד "(.
9. הצטרפות לו ועד כרוכה בתשלום שיבוצע באחת ממסעדות הרשת ואפשרית באמצעות חיבור
לאפליקציית הרשת דרך סמארטפון האישי של הלקוח.
10. זכאים להימנות על חברי ועד הלקוחות יחידים )לא בתי עסק, ארגונים או סוכנים או תאגידים
המנצלים את חברותם לשימוש פרטי( אשר מילאו את פרטיהם בטופס הרישום באפליקציית מוזס
)או בדרך אחרת ככל ונעשתה בכתב ובאופן שאישרה החברה(, בעת בקשת ההצטרפות לועד של
מוזס ושילמו את דמי חבר במלואם כהגדרתם להלן) הועד של מוזס(. הנהלת מוזס תהא רשאית
שלא לאשר הצטרפות אדם ל ועד בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.
11. עם מילוי פרטי המשתמש באפליקציה הסכים החבר להצטרף ל ועד, והוא מאשר את כל תנאי
חברותו בועד וכי ידוע לו שמוזס תפנה אליו, בעצמה ו/או באמצעות גורמים שלישיים עימם תשתף
פעולה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, באמצעות דואר אלקטרוני , SMS והוא מאשר לה
לעשות כן, אלא אם כן בחר חבר הועד ל הסיר עצמו מקבלת דיוור ע"י שליחת בקשה מתאימה לכך
באמצעי תקשורת שלהלן: הודעת "הסר" חוזרת/לחיצה על קישור מתאים במסרון אשר נשלח, או
באפליקציה באזור הפרופיל האישי על ידי לחיצה על כפתור "צור קשר" או באמצעות מייל
שכתובתו service@mosesrest.co.il או בכל אמצעי אחר כמפורט בסעיף 69 . יובהר כי על חבר
הועד האחריות לוודא כי אכן בקשתו התקבלה במשרדי החברה.
12. המבקש להצטרף לועד במהלך האירוח במסעדה יוכל לעשות זאת באמצעות מילוי פרטי טופס
הרישום- במסעדות ובאפליקציה ובמקרה כזה יהיה זכאי להטבות המוקנות לחבר ה ועד החל מרגע
הצטרפותו )למעט הטבת יום הולדת(.
13. החברות חלה על מי שפרטיו האישיים מוזנים בטופס הרישום באפליקציית מוזס או בעל כרטיס
מגנטי )חברי ועד אשר הצטרפו למועדון לפני 2.7.18 .)
14 כל חבר ועד יהיה אחראי לעדכן את מוזס בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני . –(EMAIL) , מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר וככל הנדרש גם למסור אמצעי זיהוי לכך.
15 . החברות ב ועד הינה אישית ו אינה נית נת להעברה בצורה כלשהי, הנהלת מוזס תהיה רשאית לדרוש
מהלקוח להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש במימוש הטבות ה חברות הן בצבירת
סטארים ובמימושם.
16 . החברות ב ועד אינה מוגבלת בזמן.
17 . חברי ה ועד אשר הצטרפו לפני תאריך 2.7.18 יוכלו להפוך את תוקף החברות שלהם לקבוע וזאת
ללא תשלום נוסף ע"י הורדת האפליקציה של רשת מוזס ו /או בקשת הארכה במסעדה )לפי הנחיות
המסעדה(. חבר זה יוכל להמשיך ליהנות מהסטארים אשר צבר בעבר ומתנאי תקנון זה בלבד ללא
זכאות להטבת הצטרפות.
18 . בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה כמפורט לעיל ובכפוף לאמור לעיל ,יובהר כי הנהלת מוזס תיזום
מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה או
הסכמים אחרים אלו, יפנו אל חבר ועד אותם גופים שלישיים באופן ישיר. חבר הועד מאשרים תנאי
זה בעת הצטר פותם
19 . הנהלת הועד רשאית לחסום חבר ועד בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בחברות באופן אשר
מנוגד לתקנון ו/או לחוק ו/או יש בו לפגוע בשמה של הרשת ו/או בנהליה.
עלות ההצטרפות לועד
20 . הצטרפות לו ועד כרוכה בתשלום דמי חבר בעלות של 59 ₪ לעיל ) להלן: "דמי החבר "( או כפי שייקבע
מעת לעת.
21 . מובהר כי הנהלת מוזס תהא רשאית לשנות את דמי החבר לפי שיקול דעתה הבלעדי והשינוי יחול
ממועד השינוי בלבד וכלפי חברי הועד שטרם היו רשומים במועד השינוי ולאחריו.
22 . החברות ב וועד הינ ה אישית ואינ ה ניתנת למכירה ו / או להעברה בצורה כלשהי , בתמורה או שלא
בתמורה .
23 . שינוי פרטים אישיים ו/או התקשרות של חבר ועד, יחייב ו אישור והסכמה אישית שלו וכן הוכחה
לשינוי הפרטים המבוקשים.
24 . הרשת תהא רשאית לבצע הטבות ו/או מבצעים ו/או קמפיינים שיווקיים )להלן: "הטבה מתחלפת"(
ולשנות את תעריף דמי החבר ובמקרים אלו, לא תחול הטבת ההצטרפות המצוינת בתקנון אלא
האמור בפרסום ה הטבה המתחלפת.
ביטול החברות בוועד
25 . כל חבר יהיה זכאי להפסיק את חברותו בו ועד ורישומו כחבר בהתאם ובכפוף לאמור בחוק ובתקנות
הגנת הצרכן. במקרה כזה הודעתו כאמור תיחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו בוועד לרבות אך
לא רק על זכותו לקבלת ההטבות ,כמפורט בתקנון זה להלן. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה
לא יהא חבר ועד זכאי להחזר דמי החבר שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו ב וועד.
ככל ונוצלה הטבת הצטרפות או כל הטבה אחרת יהיה מחויב חבר הועד לשלם בגין ההטבות אשר
ניתנו לו לצורך קבת החזר כספי ההצטרפות.
26 . כמו כן, כל חבר ועד רשאי להודיע באמצעות אחד מאמצעי התקשורת כמפורט בסעיף 59 .
27 . מבלי לגרוע מהאמור, ביטל חבר ועד את חברותו תוך 14 יום מיום הצטרפותו ל ועד , בהודעה בכתב,
יהא זכאי להשבת התשלום של דמי החבר ובלבד שלא עשה שימוש בחברות הועד ולא נוצלו על ידו
כל ההטבות, כמפורט בתקנון זה. החזר דמי החבר יבוצע תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה בכתב
וזאת בהתאם ובכפוף ל הוראות חוק הגנת הצרכן )ביטול עסקה( תשע"א- 2010 . מרגע הודעת הביטול
על ידי ה ועד, ואף אם טרם הושבו לו דמי החבר, חברותו מבוטלת ולא יוכל לעשות כל שימוש באיזה
מההטבות המוקנות מכוח החברות בועד.
ההטבות :
28 . השימוש בחבר הועד לא יעניק לחבר כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה, אלא אם
החברה הודיעה אחרת.
חבר ועד , ייהנה מהטבות כלהלן:
א. הטבת הצטרפות חד פעמית לחברי ועד חדשים: צ'יפס. ניתן לממש את ההטבה ב ישיבה במסעדה
בלבד. הטבת ההצטרפות תהיה תקפה יום לאחר מועד ההצטרפות בפועל ולמשך תקופה של חודש
קלינדרי )כ- 30 ימים( במידה ולא תמומש תמחק ההטבה ולא ניתן יהיה לאריכה. ההטבה תינתן
לחבר ועד אשר שילם את המחיר המלא הקבוע בתקנון הנ"ל. ככל ולא שולם בפועל בגין החברות
בועד או לחילופין לא חל תשלום במועד הצטרפות חבר הועד למועדון הרי שלא יהיה זכאי לקבל את
הטבת ההצטרפות.
יובהר, כי הטבת ההצטרפות לא תחול במקרים בהם התקיימו מבצעים רשתיים ו/או הטבות
מתחלפות אחרות אשר יפורסמו מעת לעת, וכן במקרים בהם חבר הועד לא שילם את מלוא תשלום
דמי הוועד הנקובים בסע' 20 לעיל.
ב. צבירה ומימוש סטארים – חברי הועד יוכלו להנות מצבירת 10% סטארים ממחיר הנטו של הרכישה
בפועל מותנה בישיבה במסעדה, בימים א', ג' -שבת בלבד. לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש סטארים
בימי ב' ו/או בארוחות עסקיות. לא יתאפשר מימוש סטארים בהזמנת משלוח דרך המוקד
המשלוחים או האונליין.
ג. הטבת יום הולדת - חבר ועד יזכה ליהנות מהטבת יום הולדת, שתינתן לו במועד חודש יום ההולדת
שצוין במעמד ההצטרפות. ההטבה תהא תקפה בתחילת חודש יום ההולדת שצוין ע"י החבר
באפליקציה לכל החודש הקלינדרי בלבד, לא ניתן לממש את ההטבה בימי ב'. במסגרת ההטבה יוכל
חבר ועד להנות מהמבורגר מוזס קלאסי במשקל של כ- 200 גרם )לפני צלייה( ההטבה תינתן אחת
לשנה בלבד. קבלת ההטבה מותנית בישיבה במסעדה בלבד ולאחר הזדהות חבר הוועד. ניתן להחליף
את המנה לכל ההמבורגרים הקלאסיים בתפריט, בהוספת הפרש התשלום )לא תקף להמבורגרים
חובקי עולם(. בהחלפת המנה - ההטבה תקנה הנחה כספית עד לגובה המקסימאלי של מנת
ההמבורגר מוזס קלאסי ) 200 גרם( או המנה שהוזמנה, לפי הסכום הנמוך מבניהם. הרשת רשאית
לשנות את ההטבה מעת לעת וללא הודעה על כך מראש.
ד. הטבת oses MondayM - חבר ועד יזכה ליהנות מהטבה בימי ב' שאינם ימי חג ומועד מיוחד,
המקנה 50% הנחה על מנות עיקריות, המבורגרים וסלטים. הטבה זו ניתנת למימוש בהזמנה
מהתפריט הכללי בלבד. במסגרת הטבה זו תינתן הנחה של 50% על עד 2 מנות עיקריות לכל חבר
ועד. ההנחה תינתן על המנות הזולות מבניהן בחשבון. הטבה זו לא כוללת את מנת המבורגר ביונד,
סלומון בקארי ומנות נוספות ו/או מנות ספיישל כפי שייקבע מעת לעת ע"י הרשת. מנות "חובקי
העולם" יוגשו ללא תוספת צד. ניתן למימוש בישיבה במסעדה בלבד. במימוש הטבה זו לא יתאפשר
לשלם בכרטיסי חברות לדוגמת תן ביס , קופונפון וסיבוס. אין כפל הטבות או מבצעים. במימוש
הטבה זו לא יתאפשר מימוש וצבירת סטארים. ההטבה בתוקף עד לתאריך 30/12/22 .
תנאי ההטבות:
29 . כל הטבה לה זכאי חבר ועד תינתן לחבר הועד אך ורק כנגד הצגת כרטיס חבר תקף ותקין או בעת
הצגת אפליקציה מעודכנת עם פרטי החבר ותעודה מזהה. בנוסף פרטיו של הלקוח יהיו זהים
לחלוטין לפרטים שנמסרו על-ידי חבר ועד בעת הגשת בקשת ההצטרפות ו/או כפי שעודכנו על ידו
לאחר מכן.
30 . יובהר כי אין כפל מבצעים והטבות – ולא ניתן לפצל שולחנות ניתן לממש הטבה אחת לחבר ועד בכל
ארוחה.
31 . מימוש כל ההטבות לחברי הועד של מוזס יהיו באירוח במסעדה ובישיבה בלבד, לא ניתן לממש
סטארים במשלוחים / t.a ותתבצע בהזמנות אלו צבירת סטארים בלבד.
32 . חבר ועד יוכל לממש עד 100 סטארים לכל היותר בעסקה.
33 צבירה ומימוש של סטארים יהיו לחשבון/חבר הועד בלבד. מימוש הסטארים יתאפשר לאחר הצגת .
הנתונים ו/או ההטבות באפליקציה של חבר ועד ותעודה מזהה של חבר ועד.
34 . צבירת הסטארים תתחלק באופן שווה לפי מספר חברי הועד בשולחן. צבירה ומימוש סטארים
תתאפשר על ארוחה הכוללת לא יותר מארבעה עשר סועדים בארוחה אחת, ובלבד שחבר הועד
משלם עבור כל האירוח במלואו.
35 . מובהר כי ככל שמוזס תפרסם מבצעים, לא יהיה כפל הנחות ו/או מבצעים, וההטבות הקבועות
בסעיפים הנ"ל תינתנה על מחיר המחירון הרגיל ולא על מחיר המבצע, ככל שיפורסם.
36 . מבצעים, צבירת סטארים ומחירים מיוחדים יהיו כפי שיקבעו על ידי מוזס מעת לעת. כמות
הסטארים שיתאפשרו לצבור בעבור כל רכישה, תהיה בהתאם להחלטתה הבלעדית של החברה והיא
רשאית לשנות את הכמות בכל עת וללא הודעה מראש בעבור כל רכישה, שאינה מכירה בהנחה
כלשהי או תחת מבצע אחר .
37 . החברה תהיה רשאית לשנות ו/או למחוק סטארים ו/או הטבות מעת לעת וזאת בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.
38 . חבר ועד רשאי לנצל את הסטארים שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 ₪ לכל סטאר ולקבל במתנה
וללא עלות נוספת ממוזס מוצרים לפי שווי הסטארים שנצברו לזכותו )בישיבה במסעדה ובהזמנה
מהמוקד הטלפוני של רשת מוזס בלבד(
39 . הסטארים ניתנים לאחר תשלום חשבון והשימוש בסטארים יכול להתבצע אך ורק ברכישה שלאחר
צבירת הסטארים . לא ניתן להשתמש בסטארים לאותה רכישה בהן נצברו.
40 . ניתן לצבור סטארים עד ביקור אחד ביום ובפער מינימלי של 12 שעות בין עסקה לעסקה.
41 . צבירה ומימוש הסטארים לא תתאפשר בארוחות עסקיות וללקוחות המשלמים בכרטיסי חברות
לדוגמת תן ביס, קופונפון וסיבוס או אחר.
42 . במקרה וחבר ועד ניצל יותר סטארים מאלו שנצברו לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית מוזס
לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה בסטארים הועד לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כנגד זה.
43 . צבירה ומימוש סטארים הינה אישית לכל חבר ואינה ניתנת להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין
כמה חברים.
44 . ההטבות יינתנו לזכות החבר אך ורק עם אפליקציית מוזס ו/או בהצגת תעודת זהות.
45 . בכל רכישה על החבר להודיע על חברותו לפני/בזמן הרכישה ובלבד שטרם נסגר החשבון ללקוח, וכן
להציג כרטיס/אפליקציה בנייד ו/או תעודה מזהה .
46 . ככל וחבר הועד טוען לכאורה שזכאי לקבלת הטבות עבור רכישות מסוימ ות, אשר לא נצברו/ זוכו
מחשבונו, עליו לפנות בכתב, להנהלת החברה, בדואר רשום ובצירוף העתק נאמן למקור של
החשבונית או כל מסמכים אחרים ו/או אסמכתא שיידרש להמציא. אי צירוף של החשבונית
ומסמכים כאמור, תהווה עילה לאי מתן ההטבה כאמור או כל פיצוי אחר מטעם הנהלת החברה.
שינוי הטבות הועד או הפסקתן:
47 . הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק
מההטבות הניתנות בכל עת ובהתאם תבצע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי פרסומים בעניין מעת לעת.
הנהלת מוזס לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, הנהלת החברה לא תישא
בשום אחריות כלפי החברים בועד או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות , בכלל
ו/או לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא .
48 . הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים ב ועד באמצעות איזה
מאמצעי הפרסום, כאמור בסעיף 55 לתקנון זה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מוזס.
49 הנהלת החברה תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות בועד בהודעה מראש בת שלושים .
30 יום לפחות, שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בסעיף 56 לתקנון זה. החברה לא
תישא בשום אחריות כלפי החברים בועד או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את פעילות בועד לבדיקה
מול מורן נושא ביטול הטבה –זה לא רלוונטי כאשר החברות ללא תוקף זמן.
50 . תוקף הסטארים שנצברו בחשבונו של חבר הועד , כמו גם שאר ההטבות להן היה זכאי במסגרת
חברותו ב ועד, הינם עד ליום ההודעה על סיום /הפסקת החברות בועד.
דרכי פרסום של הועד
51 . הודעות ה חברה בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות ה ועד לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה
ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת מוזס לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או בדמי החבר ו/או בכל דבר
ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות ה ועד ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י החברה
באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אתר האינטרנט של מוזס ו/או בכל דרך פרסום כפי שמוזס תמצא
לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה
בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור.
52 . מובהר בזאת, כי ה ועד הינה מועדון חברים המופעל באפליקציה ובכוונת החברה לשלוח את המידע
לחברים לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידם בעת ההרשמה באפליקציה או במחשב במסעדה ע"י צוות
המסעדה , לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת
ההודעות, בין אם ייעשה באמצעות האינטרנט ובין אם ייעשה בדרך אחרת, כאמור בסעיף 56 לעיל
ו הנהלת החברה תפעל בהתאם ובלבד שהודעת חבר הועד התקבלה אצל החברה.
אבטחת מידע ושמירה על פרטיות
53 . החברה או מי מטעמה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים בועד,
והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע
והתקשורת אבטחה מו חלטת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך
החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי
החברים בועד הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה
ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בטעות או תקלה טכנית.
54 . סמכות שיפוט על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות
השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט
המוסמכים בעיר תל-אביב יפו .
שונות
55 . עם הקמת ועד זה, להתקשרויות ו/או התחייבויות הקודמות ל ועד זה ,אם ובכלל שנעשו בין
המתקשר חבר הועד לבין הנהלת מוזס על ידי מי מנציגיה, לא יהיה כל תוקף והן לא תשמשנה
לפרשנות תקנון זה ולא תהווינה ראיה במסגרת כל הליך.
56 . כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של מעמידה
על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
57 . מוזס רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה
על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
58 . החברים ב ועד אינם רשאים להמחות את זכויותיהם ל. פי תקנון זה.
59 . השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו .
60 . במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה
שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן .
יצירת קשר עם הועד של מוזס
61 . בכל פנייה בנושא ה ועד של מוזס יש לפנות לכתובת: הנהלת רשת מוזס, רחוב המחשב 3, נתניה, ת.ד
12714 . או לטלפון 9593000 - 09 , בין השעות 09:00-17:00 בימים א-ה ,או לכתובת דוא"ל :
service@mosesrest.co.il